TIN172 – Artificial Intelligence

Kursen har överlag ett gott omdöme enligt enkäten. Värt att notera dock är att enkäten var ännu inte stängd när detta möte hölls, vid mötet hade 35 av 104 svar inkommit. Studenterna är nöjda med projektet, både dess innehåll och handledningen av detta.

Läsåret 2013/2014 var första året med både projekt och skriftlig tenta i denna kurs, tidigare var kursen endast projektbaserad. Tentan har dock fått kritik för att vara för svår, men trots detta anser de flesta att tentan kändes som ett nödvändigt komplement till projektet i kursen. Sättet slutbetyget bestäms har också fått kritik, där slutbetyget blir det lägsta betyget man får på projekt eller tenta. Många, framför allt GU-studenter, anser att detta känns orättvist, framför allt eftersom tentan, enligt examinatorn, endast förväntas omfatta 1/3 av den totala examinationen.

Under mötet diskuteras om inte en viktad betygssättning vore bättre, där slutbetyget beror på båda examinationsmomenten. Examinatorn ska undersöka detta och menar att det inte är helt otänkbart att detta införs till läsåret 2015/2016, eftersom läroplanen för läsåret 2014/2015 redan är fastställd.

Första asptillfället

På torsdag 6/3 kommer vi ha vårt första asptillfälle.

Vi kör igång 12:00 i Styretrummet, om vi ej skulle få plats byter vi plats till biblioteket.

Vi kommer ha det som ett informationsmöte och först och främst gå igenom tre punkter:
Vad gör SND? Vi kommer prata om vad man gör som studienämnd.
Vad är “Rättsäkerhetsdokumentet”? Information om överenskommelser mellan Studentkåren och Högskolan
Hur går en kursutvärdering till? Vi berättar om vad som händer efter man svarat på kursenkäten
De 15 första få baguetter från Alpa.
SNDPR

DAT036 – Datastrukturer

Kursen har ett gott omdöme från enkäten. Duggan och möjligheten att kunna rösta mellan olika frågealternativ på föreläsningen var omtyckt.

En förändring är att Haskell är tillbaka, dock som frivilligt språk att utveckla i.

TM som också tar denna kursen klagade på att den hade högfunktionell programering som förkunskap när de ej har läst det. Examinatorn säger att det var fel då den ej behövs som förkunskap, inget moment kräver att man kan högfunktionell programering.

Nästa år kommer labbdelen vara värd mer högskolepoäng samt en labb omarbetas.

TMV216 – Linjär algebra

Kursen har fått en ny examinator detta året. Majoriteten av kurstagarna klagar på föreläsningsdelen i kursen då föreläsaren har svårt med språket, var en stor del som togs upp på mötet. Majoriteten av kursdeltagarna slutade gå på föreläsningarna på grund av detta. Programansvarige skall ta detta vidare.

Flertalet gillar dock strukturen på föreläsningarna. Om vi ser till tentaresultatet håller kursen mycket högre nivå än vad den brukar. Detta verkar ej heller vara någon tillfällighet då den gamla examinatorn har varit med och tagit fram tentan.

En önskad förändring på kursen är att kunna lämna in labbarna digitalt. Vilket examinatorn lovar till nästa år.

Ett förslag på förbättring var att Examinator och handledare turas om att hålla i föreläsningarna.

EDA092 – Operativsystem

Kursen operativsystem har fått en ny föreläsare det här året och den andra labben (av två) har bytts ut från föregående år. Trots några problem som uppstått i och med detta fungerar kursen i stort sett tillfredsställande enligt svaren på kursenkäten och enligt vad som uttrycktes på utvärderingsmötet.

Det diskuterades på mötet mycket om vad som ska vara kursbok. I år har två böcker rekommenderats och examinatorn tryckte på mötet på att det är viktigt att studenter lär sig att undersöka flera källor för att vänja sig som förberedelse för arbetsliv eller forskning.

När det gäller den andra laborationen, skulle examinatorn se om det går att ha en alternativ labbuppgift, då den som nu ingår i kursen är mycket lik en som finns i kursen Programmering av inbyggda system, vilken är ett förkunskapskrav för kursen Operativsystem.

EDA452 – Grundläggande datorteknik

En ny period med utvärderingsmöten har börjat. I torsdags var det Grundläggande datorteknik (EDA452) som var på tur.

Kursen har i år varit mycket uppskattad; särskilt föreläsningar och labbar. Genomsnittssvaret på frågan om studenternas sammanfattande omdöme om kursen var 4,6 av maximalt 5,0.

Några saker att förbättra till nästa år som nämndes på mötet var:

  • Simulatorn DigiFlisp borde fortsätta att förbättras och göras mer användarvänlig.
  • Kopplingarna mellan labb 3 (styrsignaler) och labb4 (assemblerprogrammering) skulle kunna göras tydligare.
  • Det efterfrågades att det skulle vara färre lösa papper som delas ut.

DAT290 – Datatekniskt Projekt

Många studenter gillar syftet med kursen, fast utförandet har varit dåligt. Arbetsbelastningen har varit hög och handledningen bristande. Det har uppskattats att lära sig om hur ett projekt går till, hur man skriver rapport, mentorskap och hur git och latex används.
Examinatorn var väldigt tillmötesgående på utvärderingen. Kursen kommer genomgå en hel del förändringar, för mer info kolla hemsidan.

TIN092 – Algorithms

Vissa uppfattade föreläsningarna som en aning otydliga och lite spretiga, samt att feedbacken på de inlämningar som förekom var aningen kortfattad och bristfällig. Tentan av många  ansågs vara relativt svår, med en rättning som ska ha varit ganska hård och där vissa ansåg att tiden inte riktigt räckt till. Examinatorn verkade ta denna feedback på allvar. Värt att notera är att enkätsvarsfrekvensen låg under 27%, vilket gör det svårt att veta vad den faktiska majoriteten har för synpunkter på kursen.